View count: 4086

Organization

姓名               職稱                                                     工作職掌內容

林聰明            計畫主持人兼
生命教育中心主任                   總督導

林辰璋            協同計畫主持人兼生命教育中心副主任           督導各項業務

陳士羱            生命教育中心專案助理                               主辦教育部生命教育中心委辦案